คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

  1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 9/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
  2. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้าสะดวกซื้อ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
  3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 11/2563 เรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

เอกสารคำสั่ง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.