ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์    [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]  [ผ่อนผัน]

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]  [ผ่อนผัน]

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง    [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]  [ผ่อนผัน]

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ    [ปริญญาตรีปี 1]   [ปริญญาตรีปี 2]   [ผ่อนผัน]

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ    [ปริญญาตรีปี 1]   [ผ่อนผัน]

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์    [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]   [ผ่อนผัน]

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]   [ผ่อนผัน]

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    [ปริญญาตรีปี 1]   [ผ่อนผัน]

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า    [ปริญญาตรีปี 1]   [ผ่อนผัน]

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สาขาวิชาการบัญชี    [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]  [ผ่อนผัน]

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [ปริญญาตรีปี 2]    [ผ่อนผัน]

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์     [ปริญญาตรีปี 1]    [ปริญญาตรีปี 2]    [ผ่อนผัน]

สาขาวิชาการตลาด    [ปริญญาตรีปี 2]    [ผ่อนผัน]