ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปรมี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผู้มีอำนาจลงนามคือ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้มีอำนาจลงนามคือ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสายอาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบและการบริการวิชาการด้านอาชีพแก่ชุมชน สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมและบูรณาการความรู้ของบุคลากรของหน่วงยงานทั้งสองในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกัน และสนับสนุนให้นักศึกษาของวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสายอาชีพได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.