ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 – 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 – 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปรมี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดการประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 – 2567 โดยการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และเป็นการพัฒนาสถาบัน วิทยาลัยในสังกัด และบุคลากรให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงาน/สถานประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ ดังนี้
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล
3. ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล
5. ผู้แทนจากสถานประกอบการ อาทิ บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด, บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด, บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด, หจก.เอ็ม.อี.อี ซิสเต็ม แอนด์ซัพพลาย และบริษัทสำนักงานบัญชีสุรินทร์และเพื่อน
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.