การจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” The 2nd Nation Conference on Research and Innovation of Institute of Vocation Education South Region 3 “Innovation for Community and Society”

ขอเชิญอาจารย์ ผู้วิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย

การจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” The 2nd Nation Conference on Research and Innovation of Institute of Vocation Education South Region 3 “Innovation for Community and Society”

ในระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564

สามารถส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์  http://kris.ives3.ac.th/kris2021/

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.