ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โดยมีนายเจริญ บางเสน ประธานกรรมการ (กรรมการสภาสถาบัน) เป็นประธานที่ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และอาจรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมเพื่อพิจารณาเห็นชอบเปิดสาขาวิชาใหม่
1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี)
3. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน (วิทยาลัยเทคนิคยะลา)
4. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
5. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
6. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
7. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
8. สาขาวิชาเทคโนโลยรสารสนเทศ (วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี)
🎓 #หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
3. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th
   

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.