ประชุม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564-2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564-2567 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564-2567 เพื่อให้ได้ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่สมบูรณ์ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยนำผลจากการประชุมประชาพิจารณ์แผนฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th