ประชุมหัวหน้าภาควิชา ครั้งที่ 1/2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมหัวหน้าภาควิชา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ , นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ , นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีพบัณฑิต , นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ , หัวหน้าภาควิชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ อาทิ
🌺 วาระแจ้งเพื่อทราบ
– แจ้งแนวทางการใช้เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– แจ้งแนวทางการจัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
🌺 วาระเสนอให้ที่ประชุมทราบ
– ชี้แจงเงินรายได้ของภาควิชา
– ชี้แจงเงินอุดหนุน ระดับปริญญาตรี
– รูปแบบการจีดทำแผนปฏิบัติราชการ ระดับปริญญาตรีของภาควิชา
– กระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
🌺 วาระเสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาโครงการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษสู่มาตรฐาน CEER ระดับ B2
🤵‍♂️PR ↬ งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th