ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมีนายจุลพงษ์ จำนงทอง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ, ร่างข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ, ร่างข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบัน, ยกร่างระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้บริหาร
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โทรศัพท์ 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ www.ives3.ac.th
Line : @ives.3 (มี @ ด้วยครับ)