ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ประชุม อาคารเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคยะลา
โดยมีนายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคยะลา หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th