ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนสำเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางและหมวดสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนสำเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางและหมวดสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ (วิทยากร) และนายสุธา บัวดำ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสตูล (วิทยากร) และครูผู้รับผิดชอบ เข้ากร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดการเรียนสำเร็จรูปจำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย ระดับ ปวช., รายวิชาภาษาไทย ระดับ ปวส., รายวิชาสังคมศึกษา ระดับ ปวช. และรายวิชาหลักการประกอบอาหารครอบครัว เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางและหมวดสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานต่อไป
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th