สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศึกษา-ดูงาน การดำเนินงานของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ศึกษา-ดูงาน การดำเนินงานของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสานต่อนโยบายในการวิจัย พัฒนา และแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์จากวัว ตามแนวคิดของ ดร.รุ่ง แก้วแดง (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ประธานมูลนิธิฯ
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา) นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา) นายทิว กาสิวุฒิ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี) และคณะทำงาน เข้าร่วมทัศนศึกษา-ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่ง แก้วแดง (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานพร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มวัวเนื้อ (ยะลาวากิวฟาร์ม) พร้อมให้แนวคิดในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณภาพเนื้อโคขุนของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง และขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์จากวัว เพื่อส่งออกต่างพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป
PR ↬ พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th