ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (video conference) ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบาย) ทั้งนี้ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการการสถาบันฯ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (video conference) เพื่อรับฟังแนวทางการประเมินหลักสูตร ทล.บ. 2564
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th