ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักฯ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อแจ้งกำหนดการ วางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสถาบันฯ และเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาในกการปฏิบัติกงาน และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสถาบันฯ เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โทร. 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ www.ives3.ac.th