ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ
↬ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
– ความก้าวหน้า “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัวยะลาวากิว”
↬ เรื่องจากฝ่ายเลขานุการ
– การเลื่อนหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างไม่มีกำหนด
– การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– การรับมอบลวดเชื่อม แบรนด์ เอเวอเรสต์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
– โครงการ Fin. ดี We Can do “เวทีแสดงพลังและทักษะการบริหารจัดการทางการเงินของคนอาชีวะ” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
– การตรวจสอบการบริหารการเงินการคลัง โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
– การประชุมสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
– นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– การประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา
↬ เรื่องสืบเนื่อง/ค้างพิจารณา
– การพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (พ.ศ. 2564 – 2567)
– การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบัน
– การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
↬ เรื่องเพื่อทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
– รายงานความก้าวหน้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
– รายงานความพร้อมในการเปิดสาขาวิชาใหม่ หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
– รายงานความก้าวหน้า การจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
↬ เรื่องที่กรรมการสภาสถาบันเสนอเพื่อทราบ
– แนวทางการปรับบทบาทสถานศึกษา
↬ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
– พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โทร. 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ www.ives3.ac.th