ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal) ฉบับปฐมฤกษ์ ในเดือนมิถุนายน 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal) ฉบับปฐมฤกษ์ ในเดือนมิถุนายน 2564
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองบทความวิชาการ ร่วมประชุมและกลั่นกรองบทความวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎี ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัมนาหรือสร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ด้านวิชาชีพ ด้านการวิจัยเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517