ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
เป็นการพิจารณาเห็นชอบ 1 หลักสูตร ตามลำดับ คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รอการพิจารณาจากการประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ต่อไป
ภาพ : พศิน
ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517