ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ พิเศษ/2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ พิเศษ/2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายเจริญ บางเสน ประธานกรรมการวิชาการ เป็นประธานที่ประชุมผ่านระบการประชุทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และคณะกรรมการวิชาการ ร่วมประชุมหารือข้อราชการต่าง ๆ เพื่อพิจารณา อาทิ
– พิจารณาเห็นชอบให้การให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
– พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พอเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
– พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
– พิจารณาเห็นชอบในการปรับแผนการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517