ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video Conference)

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ 2564) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video Conference) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตราฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517