การขอสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แบบฟอร์มพิจารณาค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3.pdf

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 .docx