ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายชวลิตร หนูเกื้อ ครูวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในปีการศึกษา 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)