ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการและร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
เรื่องแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ
↬ การประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องค้างพิจารณา
↬ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เรื่องเพื่อทราบ
↬ รับทราบ รายงานผลความก้าวหน้าการจัดทำวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 “KRIS Journal”
↬ รับทราบ รายงานผลการดำเนินการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
↬ พิจารณาแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2564 (เฉพาะราย)
↬ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการวารสารวิชาการ พ.ศ. 2564
↬ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25..
↬ พิจารณา คู่มือรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (คอศ.6)
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)