การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การประมวลผลร่วมกับการดำเนินการโครงการต่อไปผ่านการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)