ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ ผู้บริหารวิทยาลัย และบุคลากรประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 8 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอมายอ สาขาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา สาขาวิทยาลัยเทคนิคยะลา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอกรงปินัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโดน สาขา วิทยาลัยเทคนิคสตูล ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง สาขาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เพื่อสร้างการรับรู้ ในการยกระดับการพัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
พร้อมกันนี้ นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ให้แนวทางในการพัฒนาและยกระดับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอ ของ จชต. และร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ การพัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ฯ จากคณะผู้บริหาร และบุคลากรประจำศูนย์ฯ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็นลำดับต่อไป
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)