ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่มาตรฐานวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
✦ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายเจริญ บางเสน กรรมการสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ” พร้อมนี้ ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (คอศ.2 และ คอศ.3) โดยมีผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)