ทบทวนและสรุปประเด็นข้อวิพากษ์จากสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อยกร่างปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และข้าราชการครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมประชุมหารือ ในการทบทวนและสรุปประเด็นข้อวิพากษ์จากสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อยกร่างปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)