ครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเกณฑ์ ว.10

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเกณฑ์ ว.10 ช่วงเปลี่ยนผ่าน (ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet) ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ โดยมี ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ปรีชา เวชศาตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 บรรยายในหัวข้อ “หลักและกลวิธีในการปรับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว.10 ช่วงเปลี่ยนผ่าน”
✦ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนายการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยฐานะ ศูนย์ที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่ใช้ในการยื่นเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” และ “แนวทางการจัดทำ ด้านที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2”
✦ พร้อมกันนี้ แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1.) กลุ่มบริหารสถานศึกษา วิทยากรประจำกลุ่มโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์
2.) กลุ่มสามัญสัมพันธ์/คหกรรม/เกษตร และประมง วิทยากรประจำกลุ่มโดย นางอำพา กาญจนถาวร
3.) กลุ่มช่างอุตสาหกรรม วิทยากรประจำกลุ่มโดย ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์
4.) กลุ่มพาณิชยกรรม วิทยากรประจำกลุ่มโดย ผศ.เลิศทิวัส ยอดล้ำ
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)