ประชุมเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2564 และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำสถาบันฯ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ โดยมี นายจุลพงษ์ จำนงทอง เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ และร่วมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2564 , พิจารณา (ร่าง) ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 2564 และการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)