การประชุมสัมมนาวิชาการโครงงานเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Google Meet)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการโครงงานเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Google Meet) ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
✦ พร้อมกันนี้ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธิ์สู่ความสำเร็จในการจัดทำโครงงาน/โครงการ และการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงาน”
✦ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาโครงงาน/โครงการ ภายใต้กรอบคู่มือการเขียนรายงานวิจัยวิชา โครงงาน/โครงการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3”
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)