การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2565

📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) และรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ อาทิ
1. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อกฎหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
2. พิจารณา อนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (ตกค้าง)
3. พิจารณา อนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนฤดูร้อน)
4. พิจารณา อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนฤดูร้อน)
5. พิจารณา เห็นชอบอาจารย์พิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6. พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา…… ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ……….
7. พิจารณา บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
8. พิจารณา บุคลคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
9. พิจารณา บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด้านกฎหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
10. พิจารณา บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขานุการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✦ PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🗓 Date : 11 พฤษภาคม 2565

About Post Author