สมัครเรียน Online

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

 1. เลือก วิทยาลัย ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ตามประกาศของสถาบันฯ
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก (กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์) ทั้งโควตาและสมัครทั่วไป
 3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ทั้งโควตาและสมัครทั่วไป
 4. ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 5. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร Online (**ใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
 6. ตรวจสอบผลการชำระเงินผ่าน ระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
 7. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร ณ วิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชา
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก  [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 4. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 5. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 6. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online  รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก  [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาการบัญชี  [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online ทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก  [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online  รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก  [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 5. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online  รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 5. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก  [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาการบัญชี [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online  รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่    มีนาคม 2564)
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online  รอบทั่วไป (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

 1. ใบสมัครสอบคัดเลือก [ใบสมัครรอบโควตา]  [ใบสมัครรอบทั่วไป]
 2. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 3. ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกสาขาวิชาการตลาด [รอบโควตา]  [รอบทั่วไป]
 4. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบโควตา (สมัครได้ถึงวันที่     มีนาคม 2564)
 5. กรอกข้อมูลระบบสมัคร Online รอบทั่วไป (สมัครเรียนได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564)