ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

 


 

เข้าระบบสมัคร Online  <<— คลิกเพื่อสมัครสอบคัดเลือก

ตรวจสอบการขำระเงินค่าสมัคร <<— คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร ๒ ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน   ๒๐  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน   ๒๐  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (เรียนเสาร์-อาทิตย์)  จำนวน   ๒๐   คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  ๒๐  คน

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

สาขาวิชาการบัญชี (ห้องเรียนที่ ๒)  จำนวน  ๒๐  คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ  จำนวน  ๒๐  คน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน  ๒๐  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน  ๒๐  คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ห้องเรียนที่ ๒)  จำนวน   ๒๐  คน

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน  ๒๐  คน

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สาขาวิชาการตลาด   จำนวน  ๒๐  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  ๒๐  คน


กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครโควต้า                                   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง      มีนาคม  ๒๕๖๓

 • การคัดเลือกและประกาศผลโควต้า         ตามที่ภาควิชากำหนด
 • มอบตัวโควต้า                                          มีนาคม  ๒๕๖๓

รับสมัครทั่วไป

 • สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ http://www.ives3.ac.th      บัดนี้ ถึง      มีนาคม ๒๕๖๓
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก                      เมษายน  ๒๕๖๓
 • ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ                               เมษายน  ๒๕๖๓
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                                    เมษายน  ๒๕๖๓

ลงทะเบียนและมอบตัว พร้อมยื่นหลักฐาน                                            เมษายน  ๒๕๖๓
ปฐมนิเทศ                                                                                              พฤษภาคม  ๒๕๖๓
เปิดภาคเรียน                                                                                         พฤษภาคม  ๒๕๖๓


วิธีการสมัคร

สมัครโควต้า

 • สมัครโดยตรงผ่านภาควิชาตามวิทยาลัยที่เปิดสอน
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ives3.ac.th
 • ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก ๒๐๐ บาท
  (ดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ยื่นหลักฐานการเข้าสอบ ณ ภาควิชาตามที่วิทยาลัยที่เปิดสอน

สมัครทั่วไป

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ives3.ac.th
 • ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก ๒๐๐ บาท
  (ดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • พิมพ์เอกสารการสอบ
 • ยื่นหลักฐานการเข้าสอบ ณ ภาควิชาตามที่วิทยาลัยที่เปิดสอน

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓