สมัครเรียนระดับปริญญาตรี

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


เข้าระบบสมัคร Online  <<— คลิกเพื่อสมัครสอบคัดเลือก

ตรวจสอบการขำระเงินค่าสมัคร <<— คลิกเพื่อตรวจสอบสถานะ

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563


การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร 2 ปี เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน   20  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน   20  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  จำนวน   20   คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  20  คน

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ  จำนวน  20  คน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน  20  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน  20  คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน   20  คน

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน  20  คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน  20  คน

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สาขาวิชาการตลาด   จำนวน  20  คน
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  20  คน


กำหนดการรับสมัครและการรายงานตัว

  • สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ http://www.ives3.ac.th                 บัดนี้ ถึง   25   มีนาคม  2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก                                              27   มีนาคม  2563
  • ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ                                                       29   มีนาคม  2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                                                              4   เมษายน  2563

ลงทะเบียนและมอบตัว พร้อมยื่นหลักฐาน                                                                   7   เมษายน  2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี                                                                   10   พฤษภาคม  2563
เปิดภาคเรียน                                                                                                               18   พฤษภาคม  2563


วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ives3.ac.th
  • ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก 200 บาท
    (ดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ) ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563)
  • ยื่นหลักฐานการเข้าสอบ ณ วิทยาลัยที่เปิดสอน (วันเวลาตามที่วิทยาลัยกำหนด)