แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

แบบฟอร์มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล