๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาอ่านต่อ

       งานมหกรรมวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ  อ่านต่อ

นายจุลพงษ์ จำนงทอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ (อ่านต่อ