ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

แบบใบสมัครและใบเสนอชื่อรับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ไฟล์ Word)

แบบใบสมัครและใบเสนอชื่อรับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ไฟล์ pdf)

แบบประมวลประวัติและผลงาน ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2563

 

About Post Author