ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

เรื่อง การสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

[ประกาศ การสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน]

[ประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน]

[ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน]

[แบบเสนอชื่อรับการสรรหาบุคคล]

[ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.