งานการเงิน

เอกสารการเงิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใข้จ่าย

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด PDF]

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด PDF]


 

สัญญาการยืมเงิน (กรุณาพิมพ์หน้าหลัง)  สัญญายืมเงิน