งานการเงิน

เอกสารการเงิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรุณาพิมพ์หน้าหลัง)  [ดาวน์โหลด PDF]

ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน ค่าพาหนะ [ดาวน์โหลด PDF]

ใบรับรองใบเสร็จรับเงิน เบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ [ดาวน์โหลด PDF]

ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย  [ดาวน์โหลด PDF]

ใบปะใบเสร็จรับเงิน  [ดาวน์โหลด PDF]

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คณะเดินทาง)  [ดาวน์โหลด PDF]

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด PDF]


 

สัญญาการยืมเงิน (กรุณาพิมพ์หน้าหลัง)  [ดาวน์โหลด PDF]