ข้อบังคับ/ประกาศ

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การกำหนดให้มีประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งศาตารจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย ตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับเข้าสมทบ การยกเลิก และการควบคุมสถานศึกษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าคณะวิชาในวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าคณะวิชา สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนันสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนนย์วิจัย ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การจัดสรรรายได้ของสถาบันจากการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินรายได้ของสถาบันจากการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]