ข้อบังคับ/ประกาศ

ข้อบังคับ ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

ข้อบังคับ ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สำหรับเจ้าหน้าที่)


ราชกิจจานุเบกษา

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาถาคใต้ 3 ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายของนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การกำหนดให้มีประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การประชุมสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย โอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งศาตารจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย ตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับเข้าสมทบ การยกเลิก และการควบคุมสถานศึกษาสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าคณะวิชาในวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าคณะวิชา สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนันสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนนย์วิจัย ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย แนวปฏิบัติการเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ว่าด้วย สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การจัดสรรรายได้ของสถาบันจากการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินรายได้ของสถาบันจากการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘