ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการฯ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา

เอกสารแบบฟอร์มโครงการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

  1. แบบฟอร์มโครงการเงินรายได้  วิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ภาควิชา ระดับปริญญาตรี  [Word]    [PDF]
  2. แบบฟอร์มโครงการเงินงบประมาณและเงินรายได้  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
  3. แบบฟอร์มโครงการแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 5 ปี ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]
  4. แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3    [Word]    [PDF]